ZŠ Sama Chalupku

Základná škola, Ulica Sama Chalupku 313/14, Prievidza

Zameranie školy

 • Najväčšia škola v Prievidzi so 65-ročnou tradíciou má 670 žiakov v 29 triedach
 • Zameranie na rozvoj osobnosti žiaka, rozvíjanie jazykových zručností a športového ducha
 • Vyučovanie prvého cudzieho jazyka od 1. ročníka
 • Vyučovanie druhého cudzieho jazyka od 5.ročníka pre žiakov s jazykovým variantom
 • Športová príprava žiakov od 5.ročníka zameraná na ľadový hokej, basketbal a plávanie
 • Krúžková činnosť v rámci ŠKD pre žiakov 1. až 4.ročníka: ľadový hokej, plávanie, basketbal, hudobno-pohybový krúžok XOANA

Čo ponúkame?

 • Lyžiarsky výcvik už od 1.ročníka
 • Plavecký výcvik na 1.stupni
 • Školu v prírode na 1.stupni
 • Stravovanie v školskej jedálni - program Čerstvé ovocie a Mliečne výrobky v rámci stravovania v ŠJ
 • Výchovnú činnosť v školskom klube detí s pestrými činnosťami
 • Krúžkovú činnosť na 1. a 2. stupni zameranú na rôzne druhy športov a oblasť vzdelávania
 • Odvádzanie žiakov 1.stupňa pedagogickými pracovníkmi na hokejové tréningy na zimný štadión a späť v rámci činnosti ŠKD
 • Prispôsobovanie rozvrhu hodín tréningovému procesu na 1. a 2. stupni
 • Spoluprácu s Centrom poradenstva a prevencie
 • Prípravu žiakov na testovanie T9
 • Informovanosť rodičov žiakov prostredníctvom Edupage – známky, udalosti, komunikácia
 • Exkurzie a výlety na Slovensko a do zahraničia
 • Aktívne zapojenie sa do programu „Tréneri na škole“, vďaka ktorému umožňujeme našim žiakom pestré vyučovacie hodiny telesnej výchovy na 1.stupni
 • Realizácia projektu MODULY na podporu športovania detí v škole –„Cheer je COOL“ s cieľom rozvíjania základných pohybových schopnosti pod vedením certifikovaného trénera a učiteľa na hodinách telesnej výchovy na 1.stupni
 • Zabezpečenie športovej prípravy na 2. stupni v rámci vyučovania

Vybavenie školy

 • Dve veľké telocvične
 • Mestská plaváreň prepojená priamo so školou
 • Multifunkčné, asfaltové, ľahkoatletické a futbalové ihrisko
 • Študovňa pod lipami
 • Triedy vybavené s interaktívnymi tabuľami
 • Moderne vybavené počítačové učebne
 • Moderne vybavené technické dielne

Kontakty

 • Tel. kontakt vedenie školy : +421 46 543 98 25
 • Email : jpasovsky@atlas.sk

Fotogaléria