Klubové poplatky

Príspevok na športovú činnosť klubu MŠHK mládež Prievidza na sezónu 2023/24 je to ročný príspevok, ktorý je možné zaplatiť jednorazovo, polročne, prípadne mesačne. Nová sezóna začína vždy v mesiaci máj, kedy je potrebné nastaviť platbu podľa tabuľky nižšie.

Klubové príspevky sa uhrádzajú v nasledovných sumách:

Kategória Dorast a Junior 52,-EUR/mesiac
Kategória 9.-8.-7. : 47,-EUR/mesiac
Kategória 6.-5.: 47,-EUR/mesiac
Kategória 4.-3.: 42,-EUR/mesiac
Kategória 2.-1.: 32,-EUR/mesiac
Kategória 0: 25,-EUR/mesiac (prvý mesiac tréningového procesu sa neuhrádza)

- súrodenecká zľava 50 % pre súrodenca (mladší súrodenec platí iba polovicu z danej sumy)

IBAN MŠHK mládež Prievidza, n.o.: SK44 1100 0000 0029 2485 7396
VS: jedienčný identifikátor (prideľuje klub)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko.

Info ohľadne platieb a nedoplatkov : ekonomika.mshkmladezpd@gmail.com